Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka cywilna InterData A.Kozubowicz, T.Kuliński, K.Stępień z siedzibą w Łodzi, 90-418, al. Kościuszki 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 727-19-07-595. Adresem korespondencyjnym spółki jest: InterData s.c., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 1.

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących:

 • nazwisko i imiona, ewentualnie nazwa firmy,
 • adres zamieszkania, ewentualnie siedziba firmy,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
 • numer NIP.

Sklep Internetowy gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego. W takiej sytuacji, jeżeli Kupującym nie jest konsument, Sklep Internetowy nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu uiszczonych już opłat.

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących, jeżeli jest to:

 • niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,
 • niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Kupującym,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań
 • na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep Internetowy,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Sklep Internetowy stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Kupujący:

 • Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy.
 • Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z Kupującego z komputera, na którym zostały zapisane.

Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach:

 • dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego,
 • w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja),
 • w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących.
 • Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Kupującego.

Sklep Internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

COPYRIGHT 2017 OUT OF STEP