Regulamin Portalu szkolenia.centrumdruku3d.pl z dnia 01 października 2014 roku.

PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez OUT OF STEP Anna Ślusarczyk (dalej OUT OF STEP) z siedzibą w ul. Dubois 114/116 lo. 1.28, email: [email protected],
został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:

 • zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Sklepu szkolenia.centrumdruku3d.pl,
 • prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu szkolenia.centrumdruku3d.pl,
 • prawa i obowiązki OUT OF STEP – podmiotu prowadzącego Sklep szkolenia.centrumdruku3d.pl.

OUT OF STEP informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczaj:

 1. „Sklep” – serwis internetowy szkolenia.centrumdruku3d.pl dostępny pod adresem URL www.szkolenia.centrumdruku3d.pl
 2. „Operator” – prowadzący Serwis  OUT OF STEP z siedzibą w ul. Dubois 114/116 lo. 1.28, email: [email protected],
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Sklepu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora.
 4. „Użytkownik” każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Sklepie przez Operatora.
 5. „Klient” – Użytkownik, który zakupił w Sklepie szkolenia.centrumdruku3d.pl udział w szkoleniu.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Portal stanowi wyłączną własność Operatora.
 2. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: [email protected] do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu jest dobrowolne bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 7. Logo i nazwa Sklepu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora; jakiekolwiek wykorzystywania logo lub nazwy Sklepu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 8. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Sklepu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Sklepu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Sklepu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 9. Kategorycznie zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora umieszczanie w Sklepie. materiałów o charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowych innych niż te, o których mowa w § 5 poniżej (-materiałów propagujących treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, pornograficzne i inne zabronione polskim prawem; treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany etc.)
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
 11. Ogłoszeniodawca zamieszczający w Sklepie materiały w formie tekstowej wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora. W przypadku umieszczenia w SKlepie materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Ogłoszeniodawca udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Sklepie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Sklepu, oraz w przypadku usunięcia ze Sklepu.
§ 3 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia
  • dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę
  • WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • w przypadku Ogłoszeniodawców, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Sklepi jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 3. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Sklepie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Każdy Ogłoszeniodawca, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Sklepie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora.
§ 4 Rejestracja Klienta
 1. Operator umożliwia Klientowi korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji w sklepie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w sklepie, akceptacja aktualnej treści Regulaminu i kliknięcie przycisku „Rejestruj” znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym dostępnym w Sklepie.
 3. Po dokonaniu rejestracji Operator zakłada dla Ogłoszeniodawcy Konto.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 5 Dane osobowe i prywatność
 1. Operator nie zbiera, nie gromadzi i nie dokonuje żadnych operacji na danych osobowych Użytkowników, w związku z powyższym nie przetwarza on żadnych danych osobowych
 2. Pomimo zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, Operator dokłada wszelkich starań dla zachowania pełnej prywatności Użytkowników.
§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności Operatora
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu a także utratę danych Użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Sklepu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Ogłoszeniodawców i Użytkowników Sklepu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Sklepie.
 3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  • treść danych zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców w formularzach rejestracyjnych
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników;
  • treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana)
  • szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;
  • niemożność zalogowania się w Sklepie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Ogłoszeniodawcy.
  • Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do Operatora, a także materiałów zamieszczanych w Bazie
 4. przez Ogłoszeniodawców ponoszą Ogłoszeniodawcy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
§ 7 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi i Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Operatora.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres siedziby lub miejsca zamieszkania nadawcy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga działań specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Ogłoszeniodawcy dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 8 Usunięcie Konta; wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
 1. Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie, na adres [email protected], z adresu podanego w trakcie rejestracji w Sklepie w formularzu rejestracyjnym, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 2. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Operatorem.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Operatora żądania, o którym mowa w ust. 1.
 4. Operator może wypowiedzieć umowę z Ogłoszeniodawcą i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Ogłoszeniodawca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem ze Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego Klienta zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Ogłoszeniodawca podał w formularzu rejestracyjnym. Rozwiązanie w jakimkolwiek trybie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem albo jej wygaśnięcie nie ogranicza uprawnień Operatora do dochodzenia stosownego odszkodowania, jeżeli zachowanie Klienta wyrządziło Operatowi szkodę.
§ 9 Zmiany Regulaminu
 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Sklepie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników, w tym Ogłoszeniodawców, od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, a także w siedzibie Operatora.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Klientem wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Sklepu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Łodzi.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.

COPYRIGHT 2017 OUT OF STEP